Ψυχρή Πίεση

παρθένα ή εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με διήθηση ή με φυγοκέντρηση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 27C.